TALOUS JA HALLINTO

EI LISÄVEROTUKSELLE

Kysymys:

Kaarina korotti veroja. Tilipussini keveni. Minun on sopeutettava, kun kaupunki ei siihen pysty! Siinä sitä sitten mietitään, että luovunko paikallislehdestä ja urheiluharrastuksesta vai ostanko halvempaa ulkomaista ruokaa. Kaikki pois kotimaisesta tuotannosta. Mitä järkeä on sahata omaa oksaansa? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kokoomus pitää tavoitteenaan kohtuullista, korkeintaan lähikuntien keskiarvon mukaista veroprosenttia.  Nykyisten veronkorotusten ohjautuessa olemassa olevien palvelujen ylläpitämiseen ja uusien keksimiseen, johtaa se tasapainoisen talouden sijaan aina uusiin veronkorotuksiin ja velkaantumiseen. Kaupungin tulee kotitalouden tavoin tulla toimeen käytössä olevilla varoillaan. Jos ne eivät riitä, on toimintaa pystyttävä sopeuttamaan. Suurin osa kaupungin menoista koostuu henkilöstökustannuksista. Lähivuosien merkittävää eläköitymismäärää hyödyntämällä voidaan toimintoja ja organisaatiota tehostaa. Lakisääteisten palvelujen tasoa voidaan arvioida. Muiden palvelujen tarpeellisuutta ja maksuttomuutta harkita. Keinoja on, jos niitä tahdotaan käyttää. Virkamiesten tehtävä on laatia budjetti omien mieltymystensä sijaan poliitikkojen antaman raamin mukaiseksi ja pysyä siinä. Tehdään yhdessä terveen talouden ja kohtuullisen verotuksen Kaarina. Kokoomus.

LISÄÄ TULOJA UUSILLA YRITYKSILLÄ JA ASUKKAILLA 

Kysymys:

Sitä olen kummastellut, että kun kaupungin kassa tyhjenee, niin heti ollaan kurittamassa kaupungin asukkaita ja yrityksiä. Voisiko kunta toimia tehokkaammin. Onko kuntatalouden tervehdyttäminen mahdottomuus? Voitaisiinko päästä sellaiseen taloudenpitoon, joka ei rankaise jo nyt yliverotettuja kuntalaisia eikä kannusta kaupunkia ylivelkaantumaan? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kokoomuksen mielestä veropohja laajenee yritysten luomilla uusilla työpaikoilla ja hyvillä veronmaksajilla. Kokoomus korostaa yrittäjyyttä yhteiskunnan hyvinvoinnin kulmakivenä. Kuntien välillä käydään voimakasta kilpailua yrittäjien ja yritysten työntekijöiden veroeuroista. Lähinaapureistamme on Lieto onnistunut hyvin Avantin ja Raisio Myllyn alueella. Kaarina ei voi jäädä sivustakatsojaksi. Moottoritien ja Turun ohitustien varret tarjoavat liikenteellisesti hyviä alueita uusille yrityksille. Kaupungilla tulee olla varastossa riittävästi yritystontteja. Kaavoittajien ja rakennusvalvonnan toiminnan tulee olla aidosti yritysystävällistä, joustavaa ja nopeaa. Mahdollisuus uusiin hyviin veronmaksajiin löytyy myös kaavoituksesta. Jos uskallamme kaavoittaa Aurajoen rannan kaltaisen kaupunkimaisen merellisen alueen Kaarinaan, voimme saada nyt omakotitaloistaan luopuvat, Turkuun ja Naantaliin hakeutuvat, eläkeikää lähestyvät kansalaiset, valitsemaan Kaarinan Turun sijaan. Tehdään yhdessä Kaarina kiinnostavaksi yrittäjille ja Turusta ja Naantalista haaveileville. Kokoomus.

TALOUSARVION POHJAKSI EDELLISEN VUODEN TOTEUTUMA

Kysymys:

Joka vuosi valtuusto myöntää joulukuussa miljoonia budjetinylityksiin? Onko mahdotonta laatia sellainen budjetti, joka myös pitää? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Talousarvion laadinta on haastava tehtävä. Nimensä mukaan se on arvio. On siis luonnollista, että siitä jossain määrin tullaan aina poikkeamaan. Vuosittain tutuksi tulleiden ylitysten ohella myös alitukset ovat mahdollisia. Kokoomus katsoo, että budjetin pitävyyteen voidaan vaikuttaa sen laadintaa kehittämällä. Nykyään budjetin laativat virkamiehet esittelevät hallintokuntiensa unelmat uusista avauksista poliitikoille, jotka esitysten pohjalta hyväksyvät virkamiesten esittämän raamin. Kokoomuksen mielestä poliitikkojen tulisi ennen virkamiestyötä asettaa raamit, joissa tulee pysyä. Kumileimasimina toimimisen sijaan poliitikkojen tulee käyttää sitä valtaa, joka heille vaaleissa on annettu. Nykymallissa uusi talousarvio rakennetaan edellisen talousarvion päälle. Tällöin se sisältää vanhat ylibudjetoinnit ja jättää ne todelliset lisäbudjetoinnin tarpeet huomioimatta, jotka sitten tilikauden päättyessä annetaan lisäbudjetin muodossa. Kokoomus pitää tärkeänä budjetin valmistelussa ennakoivaa poliittista vaikuttamista ja korostaa konkretiaa. Taloudellinen realismi toteutuu parhaiten silloin, kun talousarvion pohjana on edellinen tilinpäätös eikä vanha talousarvio. Pidetään yhdessä hyvää huolta yhteisistä rahoistamme. Kokoomus.

OTETAAN OPPIA YKSITYISEN SEKTORIN TOIMIVISTA RATKAISUISTA

Kysymys:

Miksi ihmeessä yksityinen palveluntuottaja pystyy aina toimimaan kaupunkia tehokkaammin? Yksityinen rakentaa päiväkodin edullisesti ja käynnistää sen nopeasti. Samassa ajassa kunta ei saa edes suunnitelmia valmiiksi! Kunnan terveyskeskukseen saa jonottaa viikkotolkulla. Yksityiseen pääsee heti. Taitaa kunnan ensisijainen tehtävä palvelujen tarjonnan sijaan olla olemassa olevien työpaikkojen ylläpitäminen ja lisääminen. Pitäisikö ottaa oppia yksityiseltä? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Veroja voi näköjään aina korottaa. Siksi verotuloilla elävän kunnallisen toimijan ei tarvitse välittää tulosvastuusta. Omalla rahalla operoiva joutuu ajattelemaan toisin. Kilpailussa menestyäkseen on yksityisen yrittäjän pystyttävä minimoimaan kulunsa. Niinpä päivähoidon kiinteistöjen tulee olla toimivia, muttei välttämättä arkkitehtonisia monumentteja. Terveyssektori minimoi henkilöstökustannukset hyödyntämällä uusinta tietotekniikkaa vaikkapa aikavarauksiin ja laskutuksiin. Kokoomuksen mielestä julkisia palveluja uudistettaessa on syytä ottaa oppia kaikista hyvin toimivista malleista. Tavoitteeksi tulee ottaa se, että hyvästä palvelusta puhuttaessa tärkeintä on palvelun laatu ja saatavuus. Rahamäärällä, joka kunnallisiin palveluihin sijoitetaan, pitää pystyä paljon nykyistä parempiin tuloksiin. Tehdään yhdessä ensiluokkaisen palvelun Kaarina. Kokoomus.

HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kysymys:

Miten ihmeessä kaupungin hankintajuttujen epäonnistumisista saa jatkuvasti lukea lehdistä. Milloin ollaan markkinaoikeudessa urheiluhallista, milloin yrittäjät taittavat peistä raamisopimusten tulkinnoista. Voiko hankintahomma todella olla jotain rakettitiedettä? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaupungin hankintatoimi on erittäin laaja kokonaisuus. Monet virkamiehet tekevät suoria hankintoja omien määrärahojensa puitteissa. Sivistys- ja terveydenhuoltosektoreilla tehdään kunnalle taloudellisesti edullisia, mittavia hankintoja, osana Kuntahankintojen kaltaisia suurempia hankintaryppäitä. Valtaosa kunnan hankinnoista toteutuu edullisesti ilman ongelmia. Julkisuudessa esiin nousseet ongelmat liittyvät pääosin tekniseen toimialaan. Osittain syyt löytyvät kaupungin omasta hankintaosaamisesta. Osittain kilpailulainsäädäntöön perustuvan hankintaprosessin monimutkaisuudesta. On erittäin vaikeaa luoda hankintakilpailua, josta joku osapuoli, niin halutessaan, ei löytäisi valittamisen aihetta. Valituskäsittelyn aiheuttamien taloudellisten tappioiden ohella harmillisinta on hankkeiden viivästyminen. Sujuvan hankintatoimen kehittäminen on päättymätön prosessi. Nykyistä tilannetta kaupunki voi parantaa arvioimalla oman hankintayksikkönsä toimivuuden ja kehittämällä sen osaamista. Tehdään yhdessä sujuvan hankintatoimen Kaarina. Kokoomus.

OTETAAN KÄYTTÖÖN ANONYYMI REKRYTOINTI

Kysymys:

Kaarinan henkilöstövalinnat ovat viime aikoina tökkineet pahasti. Valitut eivät ole ottaneet tehtäviä vastaan, tehtävistä on lähdetty koeaikana ja lautakuntien päätökset ovat muuttuneet kaupunginhallituksessa. Ettei vaan olisi poliittista kähmintää! Alaisten osallistuminen valintaprosessiin on tarjonnut ilmeisen mahdollisuuden sisäpiirin valinnoille.  Olisiko mahdollista välttää kiusaus poliittisiin ja sisäpiirin nimityksiin ryhtymällä käyttämään anonyymiä rekrytointia? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kunnan tehokkaan toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokaiseen tehtävään valitaan paras mahdollinen henkilö. Rekrytoinnin onnistuminen on kiinni monista seikoista, jotka alkavat tehtävän vaatimustason määrittelystä. Ratkaisevan tärkeä rooli on valintatyöryhmällä, joka perehtyy hakijoihin näiden hakemusten, haastattelujen ja mahdollisten testien avulla. On selvää, että valintatyöryhmällä on paras käsitys kaupungin kannalta parhaasta ehdokkaasta. Jos hakijoiden joukossa sattuu olemaan jonkin poliittisen ryhmän tai kaupungin henkilöstön tuttu edustaja, nousee helposti esiin kiusaus tehtävän täyttämiseen valintaryhmän esityksestä poiketen, poliittisin perustein. Eräs tapa hakijoiden ja kaupungin kannalta kiusallisen prosessin välttämiseen voisi olla anonyymi rekrytointi, jossa työntekijä valitaan vain tehtävän kannalta oleellisten tietojen ja taitojen perusteella. Kokoomus kannattaa anonyymin rekrytoinnin testaamista tulevalla vaalikaudella. Näin voidaan lisätä Kaarinan vetovoimaa työnantajana. Kokoomus.

ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN

Kysymys:

Luulisi, että rakennusvalvonnan tehtävänä olisi auttaa ja neuvoa kaupunkiin rakentamista suunnittelevaa unelmansa toteuttamiseen. Ystävällisen palvelun sijaan siellä kohtaa kyykyttämistä. Paperit makaavat pöydillä ties kuinka kauan. Ja kesällä, parhaaseen rakentamisaikaan, ei virastolta löydy ketään. Kuka korjaisi asenteen palveluhenkiseksi? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Jokaisen virkamiehen ovat kaupunkilaiset palkanneet hoitamaan asioitaan. Virkamiesten työnantajina kaupunkilaiset ovat oikeutettuja saamaan heille kuuluvat palvelut nopeasti ja asiakasystävällisesti. Asiakas kyllä ymmärtää ruuhkien aiheuttaman viivästyksen asiansa käsittelyssä, kunhan asiat esitetään hänelle ystävällisesti ja kaikki hanketta mahdollisesti koskevat korjauspyynnöt esitetään yhdellä kertaa. Virkavastuulla toimiva työntekijä ei kuitenkaan voi asiakaspalveluun vedoten olla huomioimatta lakeja ja kunnan omia ohjeita. On kaupunkilaisen edun mukaista, että hänen hankkeensa täyttää kaikki voimassa olevat määräykset. On virkamiehen edun mukaista, että hän osaa esittää nämä asiat siten, että mahdollisista muutostarpeista huolimatta, asiakas kokee saavansa ystävällisen ammattitaitosta palvelua. Virkamiesten lisäkoulutus asiakkaiden kohtaamiseen parantaa palvelukokemusta. Tehdään yhdessä ystävällisen ja tehokkaan palvelun Kaarina. Kokoomus.

KEHITETÄÄN KAARINALLE OMA  PALVELUAPPI

Kysymys:

Maksan kännykällä. Menen konserttiin vilauttamalla kännykällä sähköistä pääsylippua. Ennen koronaa lensin ulkomaillekin kännykässä olleella boardingpassilla. Miksi Kaarina ei osaa hyödyntää nykytekniikkaa palvelujen mahdollistajana? (Kysymyskooste: Kokoomus)

Vastaus:

Kaarina haluaa olla ketterä. Viime kesänä avattiin uudet kotisivut, joiden välityksellä kaupunkilaiset voivat katsella järjestettäviä tapahtumia ja seurata päätöksentekoprosesseja. Ilmoittautumiset ja laskutukset sitten hoidetaankin perinteisemmin menetelmin. Nykytekniikan laajempi hyödyntäminen helpottaisi sekä kunnan viranhaltijoitten, että ennen muuta kunnan palvelujen käyttäjien elämää. Kaarinaäpin lanseeraaminen toisi monia etuja. Kansalaisopiston kurssille voisi ilmoittautua sen kautta ja samalla hoitaa kurssin maksun. Apin QR-koodi tai vastaava olisi avain palveluihin. Vastaavasti voisivat seurat, kuntosalit ja muut toimijat tarjota palvelujaan keskitetysti äpin kautta. Olisi helppo saada selville mitä tapahtuu ja osallistua kiinnostavimpiin. Äppiin voisi liittää mitä vain Kaarinateatterin näytöksistä KaaPon ja URA:n peleihin tai sähköiset palvelusetelit. Jos halutaan olla ketteriä, niin ollaan sitten ja luodaan esimerkkinä muille kunnille Kaarinalaisten oma palvelukanava, Kaarinaäppi. Tehdään yhdessä Kaarinasta esimerkki toimivasta sähköisestä palveluvälineestä. Kokoomus.